Prawa i obowiązki uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Prawa uczestnika Warsztatów

Uczestnik Warsztatów ma prawo do:

 1. Podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji.

 2. Pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Warsztatach.

 3. Udziału w pracach związanych z opracowaniem indywidualnego programu rehabilitacji i terapii oraz ocenie jego indywidualnych efektów rehabilitacji i terapii.

 4. Pomocy kadry Warsztatów w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

 5. Zaopatrzenia w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie czynności w Warsztatach (stanowiące wyposażenie WTZ).

 6. Przystosowanie stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa.

 7. Uczestniczenia w innych formach zajęć dodatkowych.

 

Obowiązki uczestnika Warsztatów

Uczestnik Warsztatów ma obowiązek:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji i terapii.

 2. Przestrzegać ustalonego czasu zajęć i porządku.

 3. Stosować się do poleceń pracowników Warsztatów.

 4. Dbać o mienie Warsztatów i cudzą własność.

 5. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.

 6. Przestrzegać obowiązujących w Warsztatach przepisów i ustaleń.

 7. Usprawiedliwiać i zgłaszać nieobecność na zajęciach.